12 Letter Words Ending in A

12 letter words that end in A are a great way to crush the competition in Scrabble® or Words With Friends®. Go ahead and check the definitions of the highest-scoring words that end in A and 12 letter words too. And, don't forget to look at 12 letter words that start with A and all the 12 letter words with A.

Words With Friends®

Points

Sort by

12 Letter Word List

extravaganza
zooxanthella
eschscholzia
hyperpyrexia
exophthalmia
hypoglycemia
chlorenchyma
hypocalcemia
quadriplegia
gynecophobia
lollapalooza
polycythemia
hypokalaemia
hypovolaemia
mycoplasmata
sclerenchyma
trapezohedra
zoosporangia
encyclopedia
ephebophilia
fibromyalgia
hyperlipemia
hypochondria
ichthyofauna
mycobacteria
parenchymata
pharmacopeia
pogonophobia
technophobia
valpolicella
acciaccatura
coulrophobia
epiphenomena
mesencephala
metencephala
pancytopenia
preeclampsia
primigravida
acanthamoeba
chromonemata
decalcomania
fibrosarcoma
hyperkinesia
hyperthermia
multigravida
spasmophilia
stichomythia
technophilia
achlorhydria
aerenchymata
appoggiatura
boddhisattva
chromatopsia
fibroadenoma
gynecomastia
hemangiomata
neurofibroma
nomenklatura
paralipomena
phosphaturia
sesquialtera
telencephala
ailurophobia
argyrophilia
foraminifera
glioblastoma
herpetofauna
hyperalgesia
lamellipodia
meningiomata
microfilaria
mitochondria
perichondria
piroplasmata
sulfonylurea
balletomania
churrascaria
dysmenorrhea
galactosemia
hypaesthesia
mesothelioma
metacercaria
neurilemmata
neurolemmata
normothermia
oligospermia
pedicellaria
prosopopoeia
wellingtonia
disinvoltura
endothelioma
galactorrhea
nanobacteria
phonesthesia
thysanoptera
armamentaria
eosinophilia
kinaesthesia
metrorrhagia
onomatopoeia

1-100 of 116 words

Page of 2
SCRABBLE® and WORDS WITH FRIENDS® are the property of their respective trademark owners. These trademark owners are not affiliated with, and do not endorse and/or sponsor, LoveToKnow®, its products or its websites, including yourdictionary.com. Use of this trademark on yourdictionary.com is for informational purposes only.